Gebruiksvoorwaarden


Gebruiksvoorwaarden


Aanstaande vrijdag 25 mei 2018 gaat er een nieuwe privacywetgeving gelden, genaamd Algemene Verordening Gegevensbescherming  (GDPR de General Data Protection Regulation)


Over B&B Doolkruid , Algemeen


Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www,doolkruid,be. Deze website wordt gecreëerd en beheerd door B&B Doolkruid  Remersdaal dorp 22  3791  Remersdaal Voeren Beheerder Dethoor Franck . Door gebruik van deze website verbindt de gebruiker zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.


B&B Doolkruid heeft deze website met zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. B&B Doolkruid  is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook die voortvloeit uit de door B&B Doolkruid verstrekte informatie of de door de bezoekers geplaatste beoordelingen, vragen, antwoorden en overige content.


Het gebruik van B&B Doolkruid is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot het boeken van een accommodatie of reis, de aankoop van een product of dienst, het afsluiten van een verzekering of enig ander product of dienst als resultaat van op B&B Doolkruid  verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van de website.


Begripsomschrijvingen


Content: alle berichten, data, informatie, tekst, muziek, geluid, foto’s, video, vormgeving of ander materiaal (al dan niet auteursrechtelijk beschermd);


Website: deze website, te bereiken via https://www.doolkruid.be


Verstrekking aan derden


B&BDoolkruid verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij onze bezoekers uitdrukkelijk schriftelijk om toestemming hebben gevraagd. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen.


B&B Doolkruid behoudt zich het recht voor beoordelingen van bezoekers ook te plaatsen op andere in het beheer van B&B Doolkruid  zijnde websites en haar partners, hetzij plaatsing van de beoordeling op websites waarvan een deel van de inhoud verzorgd wordt door B&B Doolkruid. Het gaat hierbij dus alleen om de tekst en niet om de cookie informatie. Bb Doolkruid is tevens gerechtigd de door de bezoeker op de website geplaatste naam te gebruiken in relatie tot de door de bezoeker ingestuurde content. B&B Doolkruid is gerechtigd de beoordelingen van de bezoekers te vertalen naar een andere taal dan het Nederlands.


B&B Doolkruid  werkt samen met partners in de reisbranche. De partners versturen een e-mail naar hun klanten met daarbij het verzoek een beoordeling achter te laten. Deze beoordeling wordt zowel getoond op B&B Doolkruid  als op de website van de partner.


Intellectuele eigendom


De teksten, foto’s, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan B&B Doolkruid  . Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  B&B Doolkruid  de informatie op deze website op te slaan (uitgezonderd die informatie die nodig is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.


Door het plaatsen van content op de website geeft de bezoeker  B&B Doolkruid  het niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en te sub-licentiëren recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om de content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om de content in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken en te verveelvoudigen.


De bezoeker geeft  B&B Doolkruid  het recht om, als licentienemer van zijn of haar content, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten op de content en tegen derden die onrechtmatig jegens de door de bezoeker ingestuurde content handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.


De bezoeker geeft  B&B Doolkruid  bij dezen een volmacht om, indien en voor zover B&B Doolkruid  niet zelfstandig kan optreden tegen de in de vorige zin gemelde inbreuken/onrechtmatige handelingen, namens de bezoeker in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten van de bezoeker ten aanzien van de content en tegen derden die onrechtmatig jegens de bezoeker handelen ten aanzien van de content.


Verantwoordelijkheden bezoeker


De bezoeker garandeert dat de op de website geplaatste content correct, accuraat en niet misleidend is.


De bezoeker garandeert dat, met het plaatsen van de content op de website, geen inbreuk gepleegd wordt op andermans rechten en hij/zij niet onrechtmatig handelt.


Links naar andere websites


B&B Doolkruid  bevat links naar websites van derden. B&B Doolkruid  is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naartoe gelinkt wordt. Het plaatsen van links door  B&B Doolkruid  houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Op (de bepalingen in) deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen, controversen of verschillen van inzicht tussen jou en B&B Doolkruid  (inclusief die over de toepasselijkheid en/of rechtsgeldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden) zullen (in eerste instantie) worden beslecht door de naar normale competentieregels bevoegde rechter.